Logopeda

Prawidłowy rozwój mowy dziecka ma znaczenie nie tylko „estetyczne”. Przeciwnie: jest podstawą dla prawidłowego rozwoju jego osobowości. Proces rozwoju mowy trwa kilka lat i przebiega etapami. Oczywiście każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie – jednak kolejność etapów powinna być taka sama. Dotyczy to wszystkich funkcji: motorycznych, werbalnych, słuchowych, wzrokowych oraz ich wzajemnej koordynacji.

Badacze wyodrębnili 4 okresy w rozwoju mowy:
– Okres melodii
– Okres wyrazu
– Okres zdania
– Okres swoistej mowy dziecięcej

Zakłada się, że dziecko sześcioletnie powinno mieć już utrwaloną poprawną wymowę wszystkich głosek oraz opanowaną technikę mówienia. Starsze przedszkolaki powinny mieć opanowaną prawidłową wymowę, choć zdarzają się trudności przy wypowiadaniu głosek sz, ż, cz, dż, r oraz grup spółgłoskowych, zwłaszcza w śródgłosie (w środku wyrazu). Jeśli rozwój mowy jest opóźniony, należy  skontaktować się z logopedą.

Zajęcia prowadzi:
Agata Kłosowicz-Garbal