Terapia pedagogiczna

Pedagog szkolny we współpracy z psychologiem koordynuje i organizuje opiekę psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, którzy napotykają na trudności w nauce, sprawiają kłopoty wychowawcze, znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych. Pomaga także rodzicom i nauczycielom w zakresie trudności edukacyjnych uczniów poprzez organizowanie konsultacji i porad.

Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi, przede wszystkim z dysleksją rozwojową, dyskalkulią lub dzieciom zagrożonym tymi dysfunkcjami. W naszej szkole terapia pedagogiczna prowadzona jest w formie indywidualnych oraz grupowych zajęć (grupy od 2 do 5 uczniów). Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach porannych (przed rozpoczęciem zajęć szkolnych).

 

TUS 

Trening Umiejętności Społecznych, występujący u nas pod nazwą Wyprawy Młodych Odkrywców to grupowe zajęcia rozwojowe kształtujące zdolności komunikacyjne u dzieci, stworzone według autorskiego programu łączącego zróżnicowane metody, w tym:

kształtowanie kompetencji społecznych wg Goldsteina,

 • poznawczo-behawioralne modelowanie zachowań,
 • pedagogika zabawy,
 • psychomotoryka,
 • ruch rozwijający wg V. Sherborne
 • inne formy działania zespołowego zorientowane na ekspresję ruchową, artystyczną i pracę z ciałem i ruchem

Zajęcia skierowane są do dzieci z problemami emocjonalnymi: nieśmiałych, lękliwych i wycofanych oraz nadaktywnych, z zachowaniami agresywnymi. Pozytywnie wpływają na różnego rodzaju trudnościami w kontaktach z rówieśnikami oraz jako profilaktyka dla wszystkich dzieci, nastawiona na rozszerzenie ich kompetencji społecznych przed pójściem do szkoły.

Celem zajęć jest:

 • budowanie pozytywnego obrazu siebie
 • dostosowania swoich zachowań do grupy
 • wzmacnianie wiary we własne siły
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie
 • rozwój inteligencji emocjonalnej (w tym nauka rozpoznawania własnych emocji, rozumienia ich, kontrolowania, poznanie adekwatnych sposobów wyrażania emocji oraz kształtowanie zachowań empatycznych)
 • rozwijanie twórczego myślenia
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

 

Zajęcia prowadzi:
Grażyna Redlisiak – pedagog specjalny, terapeuta.